Disclaimers – Gebruiksvoorwaarden van de website

Elk gebruik van deze website valt onder deze algemene voorwaarden. U erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en u verklaart ze te aanvaarden zonder voorbehoud, van zodra u er gebruik van maakt en surft op de website van Exaris Interim scrl fs. (www.exaris.be).

Automatisch geregistreerde informatie

Uw gebruik van de website van Exaris Interim scrl fs. impliceert, tenzij u zich ertegen verzet, dat er gebruik wordt gemaakt van cookies op uw computer. Een "cookie" biedt ons niet de mogelijkheid om u te identificeren; het registreert wel de informatie met betrekking tot het surfgedrag van uw computer op onze website (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur waarop u die hebt geraadpleegd, enz.) die wij kunnen lezen indien u later opnieuw onze website bezoekt. Deze informatie wordt gedurende 24 uur op uw computer bewaard.

Wij delen u hierbij mee dat u zich kunt verzetten tegen het bewaren van "cookies" door uw internetbrowser te configureren. In dit geval is het mogelijk dat u niet langer kunt genieten van alle functies en diensten op deze website.

Persoonlijke levenssfeer
Alle gegevens die worden ingezameld via formulieren die worden aangeboden op de website (www.exaris.be) worden behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de persoonlijke levenssfeer met het oog op de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Op elk ogenblik heeft de gebruiker het recht om de desbetreffende gegevens te raadplegen, om ze indien nodig te verbeteren en om te vragen om ze te verwijderen. De gegevens van persoonlijke aard die u meedeelt aan Exaris Interim scrl fs. worden ingezameld en verwerkt door de zetel van Exaris Interim scrl fs., Galerij van de Louizapoort 203, 1050 Brussel en het kantoor in de Adolphe Maxlaan 22 – te 1000 Brussel. De bedoeling van deze bewerking bestaat erin om een eventueel interimcontract af te sluiten (inschrijving, selectie, loononderhandeling, administratieve verplichtingen).

U machtigt Exaris Interim eveneens om uw gegevens door te geven aan haar klanten in het kader van uw kandidatuur voor een job of voor het gebruik in het kader van jobcoachingactiviteiten, rekruteringsactiviteiten en het selecteren van personeel. Het e-mailadres dat u meedeelt zal dan weer kunnen gebruikt worden voor alle communicatie tussen Exaris Interim scrl fs. en uzelf in het kader van de hierboven vermelde activiteiten (in het bijzonder om jobaanbiedingen mee te delen). Gelieve een e-mail te sturen naar het adres info@exaris.be indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen.

Toegang

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de website 24 u op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is, uitgezonderd in gevallen van overmacht, digitale problemen of problemen met de telecommunicatienetwerken.

Exaris Interim scrl fs. stelt alle redelijke middelen ter beschikking om de gebruikers toegang te verlenen tot de diensten aangeboden op de website.

Exaris Interim scrl fs. kan zonder te verwittigen de toegang tot de website of tot een deel ervan verbreken, teneinde in te staan voor het onderhoud of om verbeteringen aan te brengen, in geval van overmacht, in geval van risico op bedrieglijk gebruik of fraude, of in het geval er zich een gebeurtenis voordoet waar men geen controle over heeft zonder eender welke verplichting of vergoeding van eender welke aard ingevolge het verbreken van de toegang. Er zullen zich technische wijzigingen kunnen voordoen zonder dat dit wordt meegedeeld door Exaris Interim scrl fs. Exaris Interim scrl fs. behoudt zich echter het recht voor om definitief te stoppen met de website, zonder termijn noch compensatie van eender welke aard.

Exaris Interim scrl fs. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welk defect aan apparatuur, voor een verbreking van de lijn of de stroom, voor diefstal, inbraak, een systeemfout of eender welke gebeurtenis waar men niet redelijk controle over heeft en die ervoor zou zorgen dat de diensten die worden aangeboden op de website niet langer toegankelijk zijn of defect zijn. Exaris Interim scrl fs. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender welk probleem met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website, en meer algemeen voor alle storingen van het internet, die het gebruik van de website aantasten.

Onverminderd de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden bezorgt u op eigen verantwoordelijkheid de persoonlijke informatie die u de mogelijkheid biedt om te genieten van de aangeboden diensten op de website die vereisen dat deze gegevens worden ingezameld.

Exaris Interim scrl fs. wijst ook alle verantwoordelijkheid af inzake eventuele virussen die zouden opduiken op internet.

Behoudens in geval van grove nalatigheid of bedrog zal Exaris Interim scrl fs. niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor schade, storingen, defecten, diefstal, verlies, vernielingen of wijzigingen van gegevens veroorzaakt door de ongeoorloofde toegang of met de bedoeling van een derde persoon om schade te berokkenen aan het informaticasysteem, aan dat van Exaris Interim scrl fs. of aan dat van een gebruiker, of ingevolge een virus afkomstig van de website Exaris Interim scrl fs. van de gebruiker of van het informaticasysteem van Exaris Interim scrl fs. of van een gebruiker noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die eruit kan voortvloeien.

Berichten

Berichten die worden verstuurd naar de gebruikers van de diensten die worden aangeboden op deze website, hetzij elektronisch hetzij via de post, zullen worden geacht persoonlijk te zijn ontvangen door de gebruiker.

Copyrights

Behoudens een andersluidende vermelding worden teksten, illustraties, gegevens en gegevensbanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken en logo’s beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of voor de weergave van deze informatie.

Exaris Interim scrl fs. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op haar portaalsite.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites die toebehoren aan derden. Exaris Interim scrl fs. kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de betrouwbaarheid van deze links noch voor de inhoud van de websites waarnaar deze links verwijzen. Het integreren van links op de website impliceert op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van Exaris Interim scrl fs. inzake de inhoud van deze websites van derden.

Wijzigingen van de website en toepasselijke algemene voorwaarden

Exaris Interim scrl fs. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of de regels met betrekking tot het gebruik van de website. Elke nieuwe versie van deze algemene voorwaarden zal online worden gezet op de website van Exaris Interim scrl fs. U dient regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Het feit dat u de website verder gebruikt na het wijzigen van de algemene gebruiksvoorwaarden impliceert dat u de algemene voorwaarden aanvaardt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De website wordt beheerd door…op de zetel van Exaris Interim scrl fs., Galerij van de Louizapoort 203 te 1050 Brussel, en valt onder het Belgische recht. In geval van conflicten zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Algemene bepalingen

Indien eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig zou blijken, nietig of niet toepasselijk voor eender welke reden, dan zal die bepaling worden beschouwd als deelbaar en dit doet niets af aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.